Publiseer met die hulp van Godin Onbeperk

Inleiding

No one ever committed suicide while reading a good book, but many have tried while trying to write one. – Robert Byrne

ʼn Skrywer wat ‘n boek geskryf het en droom om dit gepubliseer te sien, mag besluit om nie die tradisionele paadjie deur gevestigde uitgewers te
loop nie. Daar kan baie redes vir die besluit wees:

  • Die betrokke manuskrip mag dalk nie deur die gevestigde uitgewer aanvaar word nie.
  • Die proses kan dalk vir die skrywer te lank duur.
  • Die 10 tot 15 persent vergoeding wat die skrywer ontvang van elke boek wat verkoop word, mag vir hom/haar te min wees.
  • Die skrywer wil groter seggenskap oor die voorblad, uitleg ens hê.
  • Die skrywer kan/wil die boek ook op ander plekke as net boekwinkels bemark en verkoop.
  • Die boek val dalk in ʼn genre wat die gevestigde uitgewers nie wil betreë nie. Bv. Maanvrug deur Annelise wat op dáárdie stadium te
    warm en dus waaghalsig vir die meeste uitgewers se smaak was.

Daar is egter ook baie redes waarom ʼn gevestigde uitgewer beter is as om dit self te doen:

  • Hulle het ʼn groter bemarkingsmasjien.
  • Hulle het direkte kommunikasie met resensente en koerante se boekebladredakteurs.

Skrywers en boeke wat deur sulke uitgewers uitgegee word, word met meer aansien en respek behandel. Uitgewers en resensente sien dikwels neer op boeke wat self-gepubliseer word en noem dit neerhalend “vanity publishing”.
Gevestigde uitgewers beweer dat die kundiges wat hulle vir taalversorsing, redigering, omslagontwerp ens gebruik, die gehalte van die eindproduk verhoog. (Goeie kwaliteit is egter deur selfpublisering ook haalbaar. Kenners op al hierdie gebiede kan op ʼn private basis ook gebruik nie.)

Die voor en nadele van selfpublikasie is legio en is al in talle publikasies bespreek.

Beginsels

Better to write for yourself and have no public, than to write for the public
and have no self. – Cyril Connolly

Goddess Unlimited Communications is gestig met die spesifieke doel om Maanvrug en later Weerloos en slavin uit te gee. Dit is nie ʼn uitgewer in die
ware sin van die woord nie. Talle mense het ons egter al gekontak om uit te vind of ons manuskripte aanvaar en of ons kan help met self-publikasie.
Dit was en is nie die oogpunt van Goddess Unlimited om ʼn volwaardige, tradisionele uitgewer te word nie. Uitgewers se dagtaak is boeke. En omdat Goddess Unlimited in haar hart méér as ʼn uitgewer is, is daar beginsels ter sprake wat van dié van ander uitgewers mag verskil.

Bogenoemde stelling beteken dat ons ons die reg voorbehou om slegs boeke wat hierdie beginsels ondersteun, onder die Goddess Unlimited
Communications vaandel uit te gee. (Sien later vir bykomende voordele wat sulke boeke sal ontvang.) Omdat ons glo dat elke mens op die einde, ten spyte van ander se menings, die reg het om hulle boeke te publiseer, is ons hulp egter ook vir boeke wat nie onder ons vaandel verskyn nie, beskikbaar.

Die tweede beginsel van Goddess Unlimited gaan oor vergoeding. Maanvrug en Weerloos onder andere self gepubliseer omdat dit vir die
skrywer onaanvaarbaar was dat skrywers so min geld min ontvang van elke boek wat verkoop. As die boeke nie verkoop nie is dit verstaanbaar,
maar soms raak ʼn uitgewer ryk uit ʼn skrywer se skepping terwyl die skrywer nog sewe ander beroepe moet doen om haar aan die lewe te hou.
Tyd is egter ook geld en baie van die take in die publikasieproses is erg arbeidsintensief. Dit is dus belangrik om ʼn balans te kry tussen wat ʼn
realistiese, aanvaarbare fooi vir sekere dienste is en wat nie. As al die syfers eerlik op die tafel is, behoort mens by ʼn bedrag uit te kom wat almal
as regverdig sien.

In die lig van bogenoemde, die volgende:

Publikasieproses

Die basiese publikasieproses kan soos volg lyk:

Van droom tot realiteit

Skryf van die boek

You can approach the act of writing with nervousness, excitement, hopefulness, or even despair–the sense that you can never completely put on the page what’s in your mind and heart. You can come to the act with your fists clenched and your eyes narrowed, ready to kick ass and take down names. You can come to it because you want a girl to marry you or because you want to change the world. Come to it any way but lightly. Let me say it again: you must not come lightly to the blank page. – Stephen King

Besluit dan of jy dit wil publiseer.

It’s easy to attack and destroy an act of creation. It’s a lot more difficult to perform one.

Proeflesers

ʼn Vriend (ook ʼn skrywer) het my eendag vertel dat hy daarvan hou om sy manuskripte na sewe lesers te stuur. Hierdie lesers kom uit verskillende
dele van die samelewing. Sommige is kenners, sommige gewone lesers, sommige vriende, sommige net kennisse. Al hierdie lesers se insette en
kommentaar word dan oorweeg en, as dit vir hom sin maak, in die manuskrip ingewerk voordat hy uiteindelik besluit sy boek is klaar.
Logikafoute, spelfoute, iets wat onduidelik is – ek wéét my boeke is beter oor ek na sy waardevolle raad geluister het.

Keuring (nie altyd van toepassing)

Indien die skrywer belangstel om die boek onder die Goddess Unlimited vaandel te publiseer. (Stuur ʼn harde kopie aan Goddess Unlimited
Communications , Posbus 40178, Garsfontein, 0060). Dit beteken nie dat Goddess Unlimited dit uitgee nie – dit is nog steeds self-publisering in
die sin dat die skrywer vir alles betaal. Die skrywer mag egter dalk kies om die boek onder die vaandel wat reeds ʼn sekere identiteit het, uit te
gee.

Leesverslag

ʼn Lesersverslag deur ʼn kenner is vir my amper onontbeerlik. Hulle raad en voorstelle kan jou uiteindelike produk net verbeter. Tot dusver was
die gemiddelde tarief vir ʼn kort leesverslag R500,00. Goddess Unlimited kan help om ʼn proefleser vir ʼn spesifieke manuskrip op te spoor.

Taalversorging

Taalversorging is die belangrikste stap om ʼn keurige boek te verseker. Daar is geen verskoning vir swak spelling en taal as ons nie ons taalkenners gebruik nie. Met die taalversorging van Maanvrug het ʼn “uitgewer” my boek by ʼn onbekende laat versorg. Daar word vandag nog foute daarin opgespoor. Weerloos se taalversorging is deur een van ons bestes gedoen. En mens kan die verskil sien. Moenie hier suinig wees nie.

Uitleg

In selfpublikasie kan die skrywer hier meer betrokke wees as by ʼn gevestigde uitgewer. Die uitleg van die boek word dikwels by die drukker gedoen en dit is deel van die drukker se rekening. Vir ʼn boek van 30 000 woorde was die rekening ongeveer R1200.

Voorbladontwerp

Weereens kan die skrywer hier ook deel wees van die kreatiewe proses. Goddess Unlimited kan u hier ook in kontak met iemand bring. Die fooi
is ongeveer R2 000.

Drukproses

R8675 vir 300 boeke. Die gemiddelde prys per kopie is dus R28,92.

Boek in die hand

Writing is simple. First you have to make sure you have plenty of paper… sharp pencils… typewriter ribbon. Then put your belly up to the desk… roll
a sheet of paper into the typewriter… and stare at it until beads of blood appear on your forehead. – Jeff MacNelly

Administrasie

 Verwerk bestellings
o Stoor die boeke sodat dit versend kan word.
o Ontvang bestellings vanaf webwerf, kontroleer of geld deur die koper in bankrekening gedeponeer is, hou rekord van besteller se kontakbesonderhede, beantwoord alle navrae (daar is baie!), epos opsporingsnommer wanneer dit gepos is.
o Maandelikse state aan skrywer om letterlike bestellings,
inbetalings en inkomste aan te dui.
o Oorbetaling van geld aan skrywer.

 Maak pakkies op
Koop koeverte, R6,00 per koevert, hou rekord van opsporingsnommer, teken datum van versending aan.
 Poskantoor
R20,00 per boek plus baie ure se staan in rye.

Fooie
Die skrywer is verantwoordelik vir die advertering van die boek.
Die skrywer betaal al die onkostes soos die proses afgehandel word.

Uitgawes en inkomste (ongeveer)

Leesverslag R500,00 (eenmalig)
Taalversorging R3000,00 (eenmalig) – Vir ongeveer 30 000 woorde
Uitleg R1200,00 (eenmalig)  – Vir ongeveer 30 000 woorde
Voorbladontwerp R2000,00 (eenmalig)
Druk Ongeveer R29,00 elk (met elke herdruk) Hoeveelheid word deur skrywer bepaal.
Inkomste per boek word deur skrywer
bepaal
Wins per boek (Is groter met elke herdruk omdat slegs drukkoste betaal word.)

Fooi Goddess Unlimited
R30 per boek

Dit is dus duidelik dat die publikasieproses in drie dele ingedeel kan word:

Van droom tot realiteit
Die drukproses
Administrasie

Goddess Unlimited Communications kan by al hierdie prosesse betrokke wees.

In die eerste proses is die betrokkenheid van Goddess dié van netwerker. Ons bring die skrywer; en die persoon wat die leesverslag doen, die
taalversorger, die ontwerper van jou voorblad, die persoon wat die uitleg van jou boek doen en die drukker bymekaar uit. Ons bedien jou van raad en deel ons kennis en is ten nouste betrokke by al hierdie prosesse.

Op hierdie stadium kan die skrywer kies of hy/sy die boeke wil vat en self die res van die paadjie wil loop. Indien jy sou verkies dat Goddess ook met
die administrasie behulpsaam moet wees, is dit ook moontlik.

Fooistruktuur van Goddess Unlimited Communications

Van droom tot realiteit

R10,00 per boek gedruk. Betaalbaar saam met drukker se rekening by ontvangs van boeke.

Administrasie R30,00 per boek wat verkoop. Word afgetrek voor wins aan skrywer oorbetaal word.

Goddess Vaandel R10,00 per boek wat verkoop. Indien van toepassing word afgetrek voor wins aan skrywer oorbetaal word.

A writer is someone for whom writing is more difficult than it is for other people. – Thomas Mann

Goddess Unlimited Vaandel

Net soos dit ons reg is om te besluit of die Goddess Unlimited filosofie aan u boek gekoppel sal word, is dit ook baie verstaanbaar as jy glad nie daarin belangstel om ons naam te deel nie. Ons beginsels mag heel moontlik nie dieselfde wees nie. Dit is waarom al die ander opsies geneem kan word sonder dat die naam Goddess Unlimited ooit betrokke is. Indien jy wel sou belangstel en aanvaar word, sal die volgende van toepassing wees:

Bladsy op webwerf behels opgradering – bladsy en bestelvorm by webwerf te voeg. Goddess Unlimited sal hierdie betaal selfs al is
daar nie noodwendig ʼn versekering dat die boekverkope dit weer sal verhaal nie.
Goddess Unlimited sal die boekwinkels wat reeds by hulle bestellings plaas van die nuwe boek inlig. (Daar is ongelukkig, soos
elke keer van voor af, geen waarborg dat hulle dit sal neem nie.)
ʼn Bladsy sal op die Goddess Unlimited webwerf aan die boek gewy word waar die bestellings ook gemaak kan word. Vanaf hierdie bladsy kan ʼn “link” na die skrywer se blog gemaak word sou hy/sy belang stel om op hierdie manier ook te adverteer. Hulp sal verleen word met die skep van ʼn blog indien nodig.

Annelise sal op haar blog hierdie boek ondersteun.
Goddess Unlimited sal inligting oor die boek aan die relevante biblioteke stuur.
Goddess Unlimited sal kopieë vir moontlike resensies aan die relevante boekeredakteurs stuur.

Hierdie dokument is die gevolg van verskeie navrae . Ons glo dat dit nog baie verbeter kan word. Enige voorstelle sal waardeer word. Enige kritiek
ook.

Ek groet met Douglas Adams: But it takes an awful long time to not write a book!

Baie sterkte en baie dankie.
Annelise Erasmus

NB. Alle pryse kan verander agv inflasie. Huidige pryse kan op aanvraag gegee word.

Leave a Reply